Sukuseuran perustamiskokous Pudasjärvellä

Anders Wikströmin sukuseuran perustamiskokous

Pöytäkirja

Paikka: Pudasjärven seurakuntakeskus

Aika: 07.09.2014 Klo 12.15 - 14.15

Läsnä: Liitteenä osallistujaluettelo (Liite 1)

1.§ Kokouksen avaus
Vesa Holmström avasi kokouksen kertomalla Wikströmin suvun toiminnasta ja Hannu Rourun tekemästä sukututkimuksesta Kesäsestä maailmalle.

Hiljennyttiin Hannu Rourun muistolle.

2.§ Puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin kokouksen avaajaa Vesa Holmströmiä.

Päätös: Vesa Holmström valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

3.§ Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi esitettiin Arvo Niskasaarta.

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Arvo Niskasaari.

4.§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Pirkko ja Henrik Hämäläistä.

Päätös: Pirkko ja Henrik Hämäläinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5.§ Esityslistan hyväksyminen
Kokoukselle oli laadittu asia-/esityslista.

Päätös: Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin.

6.§ Sukuseuran perustaminen
Puheenjohtajan ehdotuksesta kokouksen osanottajat esittelivät itsensä ja kertoivat mihin Anders Wikströmin sukuhaaraan he kuuluvat. Puheenjohtaja kertoi sukuseuran tarpeellisuudesta sukututkimuksen ja sukutapaamisten järjestämiseksi sekä suvun vaiheiden selvittämiseksi.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa Anders Wikströmin sukuseura.

7.§ Sääntöjen hyväksyminen
Työryhmän laatimat sukuseuran säännöt käytiin läpi.

Päätös: Keskustelun ja tarvittavien muutosten jälkeen sukuseuralle hyväksyttiin liitteenä olevat säännöt. (Liite 2)

8.§ Jäsenmaksun hyväksyminen
Keskusteltiin vuosittain maksettavan jäsenmaksun suuruudesta ja alkavan sukuseuran taloudesta.

Päätös: Jäsenmaksuksi hyväksyttiin kymmenen (10) euroa vuodessa.

9.§ Hallituksen puheenjohtajan valinta
Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin Vesa Holmströmiä.

Päätös: Vesa Holmström valittiin sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi.

10.§ Sukuseuran hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta
Keskusteltiin hallituksen kokoonpanosta. Todettiin, että olisi hyvä olla jäseniä jokaisesta sukuhaarasta.

Päätös: Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:

Varsinaiset: Varajäsenet:
Kauko Virrankari Martti Virrankari
Arto Vikström Sauli Holmström
Kerttu Rouru Eemeli Marttila
Mirja Laakkonen Pentti Vikström
Jenni Hämäläinen Pirkko Hämäläinen
Sirkka Virrankari Juhani Poijula

11.§ Keskustelua toiminnasta
Keskusteltiin tulevasta toiminnasta. Keskustelu painottui seuran toiminnan tiedottamiseen ja kotisivujen tarpeellisuuteen.

Päätös: Hallitus suunnittelee sukuseuran tulevaa toimintaa, tiedotustaja seuran kotisivuja.

12.§ Toiminnantarkastajien valinta
Sukuseuran varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi esitettiin Juhani Hukaria ja Aino Niskasaarta. Heidän varalleen esitettiin Maija Hukaria ja Arvo Niskasaarta.

Päätös: Toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Hukari ja Aino Niskasaari, varalle Maija Hukari ja Arvo Niskasaari.

13.§ Seuraavan kokouksen ajankohta ja koollekutsuminen
Todettiin, että hallitus päättää seuraavan kokouksen ajan ja koollekutsumistavan.

14.§ Muut asiat
Puheenjohtaja esitti, että tulevaisuudessa voitaisiin tutustua suvun asuinpaikkoihin. Tämän kokouksen jälkeen on mahdollisuus vierailla Hirvaskosken Penttilässä ja siellä olevassa Yrjö Vikströmin kotimuseossa.

15.§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 14.15.


Vesa Holmström Arvo Niskasaari
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu Pudasjärvellä ___. ___.2014


Pirkko Hämäläinen Henrik Hämäläinen